Įmonių reorganizavimas | AM Law Firm

Įmonių reorganizavimas

Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Šios procedūros pagrindinis tikslas – verslo procesų pertvarkymas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir pan. Kitaip tariant, reorganizuojamo juridinio asmens po reorganizavimo nelieka – jis yra arba prijungiamas prie kito juridinio asmens, arba išdalijamas kitiems veikiantiems arba naujai steigiamiems juridiniams asmenims.

Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu.

Juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas;

 • Prijungimas – tai, vieno ar daugiau juridinių asmenų, prijungimas prie kito juridinio asmens.
 • Sujungimas – tai, dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:

 • Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
 • Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.

Galima išskirti šiuos reorganizavimo etapus: reorganizuojant dalyvaujančių juridinių asmenų valdymo organai parengia juridinio asmens reorganizavimo sąlygas; kartu su sąlygomis parengiami steigimo dokumentai ir finansinė atskaitomybė; kiekvienas reorganizuojant dalyvaujantis juridinio asmens organas parengia reorganizavimo ataskaitas; reorganizavimo sąlygas įvertina ekspertai; reorganizavimo sąlygos paskelbiamos viešai, iki dalyvių susirinkimo pranešama apie visus esminius pasikeitimus; reorganizuojami juridiniai asmenys šaukia juridinio asmens dalyvių susirinkimą, kuriame patvirtina reorganizavimo sąlygas ir priima arba pakeičia steigimo dokumentus; perduodamos teisės ir pareigos; juridinių asmenų registrui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamam juridiniam asmeniui iš registro išbraukti ir naujajam įregistruoti.

Teikiamos paslaugos:

 • parengiame reikalingus dokumentus reorganizavimo procedūroms atlikti;
 • parengiame būsimų įmonių įstatus ar nuostatus;
 • atstovaujame Registrų Centre ir pas notarą;
 • teikiame teisines konsultacijas visos procedūros metu.

Reorganizavimas atliekamas per 2-3 mėn.

Kainą sudaro:

 • Dokumentų parengimas  – kaina sutartinė
 • Mokesčiai Registrų Centrui – apie 600 Lt / 173.77 EUR
 • Mokestis notarui 250 -1000 Lt / 72.42 – 289.62 EUR
 • Atstovavimas pas notarą ir Registrų Centre 200 Lt / 57.92 EUR

Mumis pasitiki: